ފަހުގެ

ޚަބަރު

ވޭވަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވޭވަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ވޭވަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމަޢުއެއް...

ވާހަކަ

ލުއި މަޢުލޫމާތު

ސިޔާސީ

އެމްޕީ އިބްރާހިމް ނަޞީރު ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

މިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މުލަކު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އަދި މިހާރުވެސް މުލަކު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާ އިބްރާހިމް ނަޞީރު ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ....

ރިޕޯޓް

މުސްތަޤުބަލަށް ވިސްނާ، އެކުވެރިކަން އިސްކުރަމާ

ދުވަސްވަރަކީ، ސިޔާސީ ފޯރި ގަދަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބެވެ. ޕާޓީތަކުގެ ވާދަވެރިކަމެވެ. ވައުދާއި ހުވާތަކުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތަކާއި، އުދާސްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ތަރަށްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ...

ދީން

ވާރޭ ނުވެހޭތީ އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރަން ނިންމައިފި

ވާރޭ ނުވެހޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރަށެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބުނީ...

ކުޅިވަރު

ވޭވަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވޭވަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ވޭވަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމަޢުއެއް...