ފަހުގެ

ޚަބަރު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ދިއްގަރުން ފެށުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، ނާލާފުއްޓާއި މުލި ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މ. އަތޮޅު ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ދިއްގަރުން ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، ނާލާފުއްޓާއި މުލި ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް އެކެއްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ...

ވާހަކަ

ލުއި މަޢުލޫމާތު

ސިޔާސީ

ރިޕޯޓް

އަތޮޅު ފެރީ ނިޒާމް ހުއްޓި ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދުގައި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ރަށުން ބަންދުން ރައްޔިތުން ނެރެދެއްވިއެވެ. އެއާއެކު ހެޔޮއަގެއްގައި އެއްްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަށް ފަހިވެ، ރައްޔިތުން...

ދީން

ވާރޭ ނުވެހޭތީ އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރަން ނިންމައިފި

ވާރޭ ނުވެހޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރަށެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބުނީ...

ކުޅިވަރު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ދިއްގަރުން ފެށުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، ނާލާފުއްޓާއި މުލި ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މ. އަތޮޅު ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ދިއްގަރުން ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، ނާލާފުއްޓާއި މުލި ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް އެކެއްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ...