ފަހުގެ

ޚަބަރު

ވާހަކަ

ލުއި މަޢުލޫމާތު

ސިޔާސީ

އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅުކައުންސިލެއް ހޮވައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ އަރިހުން އެދެން – އެމްޕީ އިކްރާމް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ކައުންސިލެއް ހޮވައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގެން އެދޭކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޕީ އިކްރާމް މިހެން...

ރިޕޯޓް

އަތޮޅު ފެރީ ނިޒާމް ހުއްޓި ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދުގައި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ރަށުން ބަންދުން ރައްޔިތުން ނެރެދެއްވިއެވެ. އެއާއެކު ހެޔޮއަގެއްގައި އެއްްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަށް ފަހިވެ، ރައްޔިތުން...

ދީން

ވާރޭ ނުވެހޭތީ އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރަން ނިންމައިފި

ވާރޭ ނުވެހޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރަށެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބުނީ...

ކުޅިވަރު

ސިޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕް:ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާއެކު ބްރަދަރސް އޮފް ފަ ގޭންގުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާއެކު ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން ހޯދައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ބްރަދަރސް އޮފް...