ފަހުގެ

ޚަބަރު

ފުލުހުންނާއި މުލީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ކުށްމަދުކުރުމަށް އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި މުލީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގިދާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ނޮވެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހު މުލީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ކުށްމަދުކުރުމަށް ރައްޔިތުން...

ވާހަކަ

ލުއި މަޢުލޫމާތު

ސިޔާސީ

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމާ ދޭތެރޭ ޝައްކެއް ނުކުރަން –...

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ނެރުނު ރިޕޯޓް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށާއި އެރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމާ ދޭތެރޭ ޝައްކު ނުކުރާކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

ރިޕޯޓް

އަތޮޅު ފެރީ ނިޒާމް ހުއްޓި ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދުގައި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ރަށުން ބަންދުން ރައްޔިތުން ނެރެދެއްވިއެވެ. އެއާއެކު ހެޔޮއަގެއްގައި އެއްްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަށް ފަހިވެ، ރައްޔިތުން...

ދީން

ވާރޭ ނުވެހޭތީ އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރަން ނިންމައިފި

ވާރޭ ނުވެހޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރަށެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބުނީ...

ކުޅިވަރު

ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މ. ދިއްގަރު ކުލަބެއްކަމަށްވާ ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ އެކަޑަމީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެކުލަބުގެ އެކަޑަމީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެކަޑަމީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު...