ފަހުގެ

ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީން މ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މ. އަތޮޅާއި ފ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މާދަމާ ފައްޓަވާނެކަމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން މިހާރު ބާއްވަމުންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ....

ވާހަކަ

ލުއި މަޢުލޫމާތު

ސިޔާސީ

ރައީސް ޔާމީން މ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މ. އަތޮޅާއި ފ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މާދަމާ ފައްޓަވާނެކަމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން މިހާރު ބާއްވަމުންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ....

ރިޕޯޓް

އަތޮޅު ފެރީ ނިޒާމް ހުއްޓި ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދުގައި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ރަށުން ބަންދުން ރައްޔިތުން ނެރެދެއްވިއެވެ. އެއާއެކު ހެޔޮއަގެއްގައި އެއްްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަށް ފަހިވެ، ރައްޔިތުން...

ދީން

ވާރޭ ނުވެހޭތީ އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރަން ނިންމައިފި

ވާރޭ ނުވެހޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރަށެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބުނީ...

ކުޅިވަރު

މުލަކު ވުމެންސް ވޮލީ ކުލަބުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

މުލަކަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުލަކު ވުމެންސް ވޮލީ ކުލަބުން ހޯދުމާ ގުޅިގެން މުލަކު ސްކޫލުން އެކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މުލަކު ސްކޫލުން ވަނީ މިކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މެންދުރުގެ ކެއުމެއް ބާއްވާފައެވެ....