މ. މުލި -- ފޮޓޯ: ޓުވިޓަރ

މ. މުލީގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް ޒުވާން އަންހެނެއް މަރުވި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީޤު ކުރަންފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ނޭވާނުލާތީކަމަށް ބުނެ މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި 29 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ނިޔާވިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިއަދުގެ 16:43 ހާއިރު މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދީފައިވާކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުންދާކަމަށްވެސް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…

ޝެއަރކުރައްވާ