ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ.  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރި ޓުވީޓްގައި ބުނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020 ވަނަ އަހަރުފެ އެޕްރީލް 4 ވާ ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ޝެއަރކުރައްވާ