މީމު.އެމްވީ

779 POSTS 0 ކޮމެންޓް

ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް ތިނެއްގެ އިލެކްޓްރީޝަން ކޯހެއް ދިއްގަރުގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް ގުޅިގެން ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް 3 ގެ އިލެކްޓްރީޝަން ކޯހެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް...

ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މ. ދިއްގަރު ކުލަބެއްކަމަށްވާ ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ އެކަޑަމީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެކުލަބުގެ އެކަޑަމީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެކަޑަމީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު...

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް މުލީ މީހަކު ހޯދަން އިޢުލާނުކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުން...

ދިއްގަރު ޢިއްޒުއްދީން މިސްކިތުގެ ވުޟޫކުރާ އިސްކުރުބަރި މަރާމާތުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މ. ދިއްގަރު ޢިއްޒުއްދީން މިސްކިތުގެ ވުޟޫކުރާ އިސްކުރުބަރި މަރާމާތުކުރުމަށް މަގުލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ދިއްގަރު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ...

މުލީގައި ފޮޓޯގްރަފީ ކޯހެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

މ. މުލީ ޖަމްއިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ސޮސައިޓީ އޮފް ޔޫތު އެންހޭންސްމަންޓުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފޮޓޯގްރަފީ ކޯހެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ މި ކޯސް މިމަހުގެ 19...

އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު މުލިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މ. މުލީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ދ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު މުލިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗު މުލިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ...

ދިއްގަރު ކައުންސިލުން ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

ދިއްގަރު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. "ހިތްފަސޭހަ މާހައުލަކަށް - ސާފު ދިއްގަރު" މި ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ބުދަ...

މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެނދުމަތިކޮށްފައިތިބި ބަލިމީހުންނަށް ފުލުހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ބަލިމީހުންނަށް މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އިއްޔެ ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި އެހޮސްޕިޓަލްގައި އެނދުމަތިކޮށްފައިތިބި ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެމީހުންގެ ހާލު ބަލާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި...

އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި މުއްޔާއި ދ. މީދޫ ވާދަކުރަނީ

މ. މުލީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ދ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދ. މީދޫގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ....

ދިއްގަރު ސްކޫލު ދަރިވަރުން ޓްރެފިކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

 މ. ދިއްގަރު ސްކޫލު ދަރިވަރުން ޓްރެފިކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ދިއްގަރު ސްކޫލު ގުޅިގެން މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު...