މީމު.އެމްވީ

779 POSTS 0 ކޮމެންޓް

ކޮޅުފުށި، މުލި އަދި މަޑުއްވަރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

 މ. ކޮޅުފުށި، މުލި އަދި މަޑުއްވަރި ހިމެނޭގޮތުން 34 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޑިޒައިން ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިރަށްރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޑިޒައިންކުރުމާއި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންސީ ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ...

މ. މަޑުއްވަރީ ގައިހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މ. މަޑުއްވަރީގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް މ. ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މަޑުއްވަރީއަކީ ކުށްމަދު އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމަށާއި މަޑުއްވަރީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ...

މ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ތިން މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރަނީ

މ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިން މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަންހެނުުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމަށް...

ކޮޅުފުށީ މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މ. ކޮޅުފުށީ މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލާއި ގޯލްޑަން އެރޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކޮޅުފުށި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން...

ސީ.ޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ފަސް ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކުލަބް އަޕްރައިޒިންގގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މ. މަޑުއްވަރީގައި ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ފަސް ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އެކުލަބާއި މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާ އިދާރާ ގުޅިގެން “ސީ.ޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕް” ގެ ނަމުގައި އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25...

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ތިމާވެށީގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި

މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ބައްލަވާލެއްވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ނޮވެމްބަރު 8 ން 10 އަށް...

މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިތާނީ ކޭމްޕު ޑިސެމްބަރުގައި ބާއްވަނީ

މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ކޭމްޕު އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހިތާނީ ކޭމްޕު އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 9...

މ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މ. ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ގުޅިގެން މ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން...

ރަތްމަންދޫގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކާ ފުލުހުން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ރަތްމަންދޫގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކާ ދިއްގަރުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކޮށް އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މ....

މ. ކޮޅުފުށިން ތެޔޮބިން ދޫކުރަނީ

ކޮޅުފުށި ބަނދަރުމަތިން ދެ ތެޔޮބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ނޮވެމްބަރު 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ބާއްވާ މަޢުލުމާތު ސާފުކުުރުމުގެ...