މީމު.އެމްވީ

779 POSTS 0 ކޮމެންޓް

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ – މެޓް އޮފީސް

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ. މެޓް އޮފީހުން ބުނީ، މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން މާދަމާ...

ކޭ.ޒެޑް.ޖޭ ހޮލިޑޭ ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮޅުފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ (ކޭ.ޒެޑް.ޖޭ) އިން ބާއްވާ ކޭ.ޒެޑް.ޖޭ ހޮލިޑޭ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އެޖަމްޢިއްޔާއިން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ޢިއުލާންގައި ވާގޮތުން...

މ. އަތޮޅުގައި ދެމުންދާ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

މ. އަތޮޅުގައި ދެމުންދާ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ސަދަރން އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޝިހާމް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި...

ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ކޮޅުފުށީގައި ބާއްވައިފި

ހަކުރު ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރުމާއި ހަކުރު ބައްޔާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކޭމްޕެއް ކޮޅުފުށީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ކޭމްޕު ބާއްވާފައިވަނީ ކޮޅުފުށީގައި ހުންނަ މ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައެވެ. ކޮޅުފުށީ ހެލްތު ސެންޓަރާއި ޑައިބެޓިކްސް ސޮސައިޓީ  އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބޭއްވި...

ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުން މ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ޓީވީއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ޓީވީއެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިޓީވީ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ޝާމިލްއެވެ. ސްކޫލުގެ ފަރާތުން މި ޓީވީއާ ހަވާލުވެލެއްވީ...

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)ގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެޕާޓީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޕީޕީއެމުން އިއްޔެ ނެރުނު އިއުލާނެގައި ބުނީ، އަންނަ ކައުންސިލް...

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ 78 އިންސައްތަ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތި ލަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ 78 އިންސައްތަ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާން ނިންމައިފިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީ އިން ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އިއްޔެ އެމްޑީޕީ...

ކާޑު ސަބްސިޑީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަޔާން ނުނެރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައިފި

ކާޑު ސަބްސިޑީ އާއި ގުޅިގެން ބަޔާން ނުނެރުމަށް އެލްޖީއޭ އިން ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައިފިއެވެ. ކާޑުގެ ސަބްސިޑީ ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އަންނައިރު ކައުންސިލްތަކުން އަންނަނީ މިކަމާބެހޭ ނޫސްބަޔާންތައް ނެރެމުންނެވެ....

ކާޑުގެ އަގަށް އައި ބަދަލާ ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

ކާޑުގެ އަގަށް އައި ބަދަލާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް މިއަދު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރަން މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން...

ސަބްސިޑީ ހައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ސަބްސިޑީ ޔަޤީން ކޮށްދޭނެ – މިނިސްޓަރ

ކާޑުގެ ސަބްސިޑީއަށް ބޭނުންވާ، އޭގެ ޙައްގުވެރި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ޔަޤީންކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އަޒްލީން އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ 7 ވަނަ މަސަކަތު ބައްދަލުވުން ފެއްޓެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު...