އަޙްމަދު އަރީޝް

145 POSTS 0 ކޮމެންޓް

މ. އަތޮޅުގައި އިމިގްރޭޝަން ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

މ. އަތޮޅުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަންއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން...

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގައި ޒަމާނީ އައިސީޓީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގައި ޒަމާނީ އައިސީޓީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިސްވެރިންނާ މ. އަތޮޅު ވަފްދުން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މަޑުއްވަރީ ހިނަވާގެ އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މަޑުއްވަރީ ޒުވާން ޖީލް (މިޖާޒް) އިން އިސްނަގައިގެން މަޑުއްވަރީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިނަވާގެ އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ހިނަވާގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް...

ދިއްގަރުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދިއްގަރުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއްގަރު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ދުޅަހެޔޮ،...

މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މިހާރު މާލެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ރަށްރަށުގެ ބައެއް ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ވަފްދުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ސައީދު މުޙައްމަދުއާ...

މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށާއި މ. އަތޮޅު ހަ ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިވެހި ނަރުހުން...

މ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށާއި މ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ދިވެހި ނަރުހުން ހޯދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ވޭވަށުގައި ސްލިޕްވޭ އެއް ތަރައްޤީ ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ވޭވަށުގެ ސިނާޢީ ސަރަޙައްދުގައި ބޯޓް ޔާޑަކާއި ސްލިޕްވޭ އެއް ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވޭވަށު ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. އެކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ...

މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ. މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައި އޭޕްރީލް 23...

ތެޔޮ ރައްކާކުރުމަށާއި ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ދިއްގަރުން ބިން ކުއްޔަށްދެނީ

ދިއްގަރު އުރީދޫ އެންޓަނާ ކައިރި ދެކުނުން އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރުމަށާއި ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ދިއްގަރު ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. އެކައުންސިލުން...

ވާރޭ ނުވެހޭތީ އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރަން ނިންމައިފި

ވާރޭ ނުވެހޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރަށެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބުނީ...