ޙުސައިން

2 POSTS 0 ކޮމެންޓް

ވާހަކަ ސާރާ: (12 ވަނަ ބައި)

އޭރު ދާއޫދު ހީކަރުވާތީ ފުރޮޅިފުރޮޅި އޮތެވެ. ފަރީނާ ދާއޫދުގެ ގައިގާ ރަޖާގަނޑު އަޅައިދިނެވެ. ރަޖާއެޅުމުގެ ތެރޭގައި ދާއޫދުގެ އަތުގައި ޖެހުމުން ކުއްލިޔަކަށް އަތްދަމައިގެނެފިއެެވެ. ފަރީނާއަށް މިމަންޒަރު ފެނުމުން ވިސްނާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ރަޖާގަނޑު ހެޔޮވަރުކޮށްލިއެވެ....

ވާހަކަ: ސާރާ (11 ވަނަ ބައި)

މިއީ ހިނގާފައިވާކަމަށް ހަޤީޤީ ހާދިޘާއަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަމާއި ރަށަކީ އަސްލެއް ނޫނެވެ.  ދާއޫދު ފެން ހޫނުކުރުމަށް ބަދިގެއަށް ދާން ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. ދާއޫދު ބޭރަށް ނުކުތް ބާރަށްވުރެ އަވަހަށް...