ޢަބްދުﷲ ޔާމީން

4 POSTS 0 ކޮމެންޓް
އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަފަރާތެކެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އުޅޭތާ މިހާރު ދެ އަހަރު ވެފައިވާއިރު ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އާންމުންނަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ލިޔުންތައް ލިޔެއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގައި އުޅޭ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންނަނީ ޝަރީއަތާއި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންނެވެ.

މުސްތަޤުބަލަށް ވިސްނާ، އެކުވެރިކަން އިސްކުރަމާ

ދުވަސްވަރަކީ، ސިޔާސީ ފޯރި ގަދަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބެވެ. ޕާޓީތަކުގެ ވާދަވެރިކަމެވެ. ވައުދާއި ހުވާތަކުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތަކާއި، އުދާސްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ތަރަށްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ...

“ފުރިހަމަ ވެގެން މިދިޔައީ 19 އަހަރުވީ އުންމީދެއް”

މ.މަޑުއްވރީގައި އިމާރާކުރި އެރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާއިމާރާތް ހުޅުވައިފިއެވެ. މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާއިމާރާތް ހުޅުވާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. މ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާއިމާރާތް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި...

“ދިވެހިންނާއި މެދު ކުރެވޭ ތަސައްވުރު”

"ދިވެހިންނަކީ އެއްބައެއްވަންތަ ބައެކެވެ. ދިވެހި އުންމަތް ބައިބައި ވެގެންދިޔަ ފަދައިން އެއްބައެއްވަންތަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ" މިއީ އަލްމަރުހޫމް އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީގެ ހަނދާނުގައި ދިވެހި ބަހުގެ...

ތަރައްޤީގެ އެނގުން ރައްޔިތުންނަށް ވާންޖެހޭ

މ.މަޑުއްވަރީ އަކީ މީސްކޮޅު މަދު ރަށެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ތަރައްޤީ އަށް ކުރާ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ނުހަނު ބޮޑަށް ލިބޭ ރަށެކެވެ. ހަތްސަތޭކައިގެ އާބާދިއެއް އޮތް މަޑުއްވަރީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ އަދަދު...