އަލްއުސްތާޛް ހަސަން ޒަހީން

6 POSTS 0 ކޮމެންޓް
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޛަހީނަކީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން މަތީ ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރައްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުން މާސްޓަސް ހައްދަވައި، ދީނީގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރެއްވުމަށް ޢިލްމީ ލިޔުންތައް ލިޔުއްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިހާތަނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮތްތަކެއް ލިޔެ ނެރުއްވާފައިވާ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ރަސްމީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މިއަދުވެސް ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ކިޔަވައިދެއްވަމުން ގެންދަވާ މުދައްރިސެކެވެ.

ތިބާއަށް ލިބިފައިވާ ހުޅުތަކުގެ ނިޢުމަތާމެދު ވިސްނާލިންތޯ…!

ތިބާގެ ނަފުސާމެދު ފިކުރުކޮށްލަބަލާށެވެ. ވިސްނުމުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ތިބާއަށް ލިބިފައިނުވަނީ ކޮން ނިޢުމަތެއް ތޯއެވެ. ފެނެއެވެ. އިޙްޞާސްކުރެވެއެވެ. ރަހަ އެނގެއެވެ. އަތުން އެއްޗެތީގައި ހިފެއެވެ. ފައިން ހިނގެއެވެ. ދާންބޭނުން ތަނަކަށް ދަތިކަމެއްނެތި ދެވެއެވެ. ތިބާއަށް...

ތިބާގެ ދަރިފުޅަށްވެސް މި ނަޞޭހަތްދޭށެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކާނައެވެ. ދިރިއުޅުން ބިނާކުރަންވީ މަންހައްޖެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ގޮންޖެހުމަކާއި، ތުރާތަކެއް ހައްލުކުރާނެ ފަރުވާ އޭނގައި އެކުލެވިގެންވާ ފުރިހަމަ ފޮތެވެ. ތިބާ ނިކަން ކިޔާލަބަލާށެވެ. ވިސްނުމާއެކު ތަދައްބުރު ކޮށްލަބަލާށެވެ....

ރަޝީދުބެ – ނަމޫނާ މުދައްރިސެއް

އެއީ ހިތްހެޔޮ މިޒާޖެއްގެ ވެރިއެކެވެ. ސަކަރާތާއި މަޖަލުގެ ތެރެއިން ނަތީޖާ ނެރެން ދެނެލެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ކިޔަވައިދިނުމަކީ އެންމެ އިސްވާޖިބުކަމަށް ދެކުނު އެދުރެކެވެ. ކުޅިވަރާއި އިޖުތިމާއީ ކަންކަން ގުޅުވައިގެން ތަރަށްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރި ހުނަރުވެރިއެކެވެ....

ޤައުމު ތިބާއަށްވުރެ މާބޮޑޭ!

ތާރީޚަކީ މާޒީ ކިޔާދޭ އެކުވެރިއެކެވެ. ފަސްދީދިޔަ ދުވަސްތައް ސިފަކޮށްދޭ ތަސްވީރެކެވެ. އެއިން ތިބާއަށް ތަފާތު މަންޒަރުތަކާ ކުލަތައް ފެންނާނެއެވެ. ތިބާ ހިތްއެދޭ މަންޒަރުތަކާ ހިތްނޭދޭ މަންޒަތަކެވެ. ތިބާ ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭފަދަ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ޤައްދާރުންނެވެ. ޤައުމަށްޓަކައި...

ރޯދަވެރިންނަށް ކަދުރު އެހާ މުހިންމުވަނީ ކީއްވެ؟

މާތްﷲ ކީރިތި ޤުރުއާންގެ އެތައް އާޔަތެއްގައި ކަދުރުގެ ވާހަކަ ގެންނަވާފައިވެއެވެ. ތަފާތު މިސާލުތައް ޖައްސަވާފައިވެއެވެ. މީސްތަކުންނަށް ފައިދާކުރަނިވި މޭވާތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުންނެވެ. ހަމައެބީދައިން މާތްﷲ ގެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ...

ދަރިފުޅާ!.. މިވަގުތު ނާންނާނެތަ؟

ދަރިފުޅާއެވެ! މިއަދު ގަދައަޅާ ތިޔަ މަސައްކަތްކުރަނީ ފައިސާ ހޯދާށެވެ. އަނބިދަރިންނަށް ކާންދީ އުފަލުގައި ގެންގުޅުމަށްޓަކައެވެ. ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއްދީ އުފާވެރި މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައެވެ. ތިޔައީ އެންމެ ހެޔޮ މަސައްކަތެވެ. އެންމެ މުހިންމު...