ލުއި މަޢުލޫމާތު

ވާހަކަ ޑޮޓް ކޮމްގެ މަވެށި ވާހަކަ ފޮތްބައި ނެެރެފި

ވާހަކަ ޑޮޓް ކޮމްގެ މަވެށި ވާހަކަ ފޮތްބައި ނެެރެފިއެވެ. އެ ފޮތްބައި ނެރުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ، އެ ފޮތް ބައި ނެރެދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓެޖް ޔުމްނާ...

ދިވެހި ފިލްމު “ދެވަންސޫރަ” މަޑުއްވަރީގައި އަޅުވަނީ

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމު "ދެވަންސޫރަ" މ. މަޑުއްވަރީގައި އަޅުވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މީމު.އެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން މަޑުއްވަރީ ޒުވާން ޖީލު (މިޒާޖު) ބުނީ...

ބަސްނާފުށި – ކުޑަކުދިންނަށް ކަމުދާނެ ތަފާތު ފޮތެއް!

ދިވެހި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ގެނެސްދޭ އޮންލައިޓް ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ ވާހަކަ.ކޮމް އިން ނެރޭ ފުރަތަމަ ވާހަކަފޮތް "ބަސްނާފުށި" ފޮތަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކަމުދާނެ ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކައަކަށް ވާނެކަމަށް ވާހަކަ.ކޮމްއިން ބުނެފިއެވެ. މީމު.އެމްވީ އާ ވާހަކަދައްކަމުން...

ދިވެހި ފިލްމު ބޮސް މ. އަތޮޅު 4 ރަށެއްގައި އަޅުވަނީ

ކާމިޔާބު ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރ ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ފިލްމު "ބޮސް" މ. އަތޮޅު ހަތަރު ރަށެއްގައި އެޅުވުމަށްވަނީ ޝެޑިއުލްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މ. އަތޮޅުގައި މި ފިލްމު އެޅުވުމަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ 4 ރަށަކީ މ. ކޮޅުފުއްޓާއި...

ރެސިޕީ: ކަނަމަދު ކޭކް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 150 ގުރާމު ކަނަމަދު (ކައްޗަށް ކޮށާފައި) 150 ގުރާމު ހަކުރު (މިކްސްޗަރުން މުގުރާފައި) 150 ގުރާމު ފުށް 1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރު 1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސު 2 ކުކުޅު ބިސް 1 މޭޒުމަތީސަމުސާ މާޖިރީން ½ ޖޯޑު ލެކުނޯ...

ރެސިޕީ: ސޮސެޖް ސަމްބޯލް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 6 ސޮސެޖް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 4 ކެޕްސިކަމް (ކަރުގަނޑުނަގައި ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 2 ފިޔާ (ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 2 ހިކަނދިފަތް 1 ޓޮމާޓޯ (ކޮށާފައި) 2/1  ޖޯޑު ޓޮމާޓޯ ސޯސް 3/1  ސައި ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް 3/1 ޖޯޑު...

ރެސިޕީ: ބަޓަރ ކޭކް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1 ޖޯޑު އަންސޯލްޓަޑް ބަޓަރ (227 ގުރާމް) 2 ޖޯޑު ހަކުރު 5 ބިސް 2 ސައިސަމްސާ ވެނީލަރ އެސެންސް 3 ޖޯޑު ފުށް 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ މިލްކް ޕައުޑަރ 1/2 ސައިސަމްސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ 1/2 ސައިސަމްސާ ލޮނު 1...

ރެސިޕީ: ޗިލީ ޕޮޓޭޓޯ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1 ފިޔާ (ކޮށާފައި) 3 ލޮނުމެދު (ކޮށާފައި) 1 ދަޅު މަސް 1/2 ޖޯޑު ލީކްސް (ކޮށާފައި) 1/2 ޖޯޑު ކެޕްސިކަމް (ކޮށާފައި) 8 އަލުވި (ފެނުކައްކާ، ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި) ރަހަލާ ވަރަށް ލޮނު 1 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކޮށާފައި) ތެޔޮ ފޮދެއް 2...

ރަމަޟާން މަސް: ހިތްސާފުކޮށް ތަގުވާވެރިވުމަށް އޮތް ފުރުސަތެއް

ކުރިމަތިވަމުން އަންނަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހެވެ. ރަމަޟާން މަހަކީ އަޅުކަމުގެ މައްސަރެވެ. މީހާގެ ހިތް ސާފުކޮށް ތަގުވާވެރިވުމަށް އޮތް ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. އުޅުމާއި ގުޅުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ބައްޓަންކޮށް އެގޮތުގެ މަތީގައި ދެމިހުރުމަށް...

ރެސިޕީ: ޗިކަން ސަބްމެރިން

ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ސަބްމެރިން ބަނަސް 1 ޖޯޑު ބޯންލެސް ކުކުޅު (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި) 1 ފިޔާ (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1 ލޮނުމެދު (ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1 ކެޕްސިކަމް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1 ޓޮމާޓޯ (ވައްކޮށް ފޮތިކޮށްފައި) 2 ފޮތި ސްލައިސް...

ފަހުގެ