ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕް

މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާއެކު ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން ހޯދައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން ކާމިޔާބުކުރީ މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސް އާ ވާދަކޮށް 3-0 ންނެވެ. މި މެޗުގައި ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން...
މަޑުއްވަރީގައި ކުރިއަށްދާ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުން ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގް އާއި މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސް ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ މިއަދު ހަވީރު ކުުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެފްސީ ބާޒާ ވާދަކޮށް 6-1 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މިމެޗުގައި ބްރަދަރސް އޮފް...
މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުން ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގް އާއި މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސް އާއި އެފްސީ ބާޒު އަދި ގްރީން ސްޓަރ ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް 12 ޕޮއިންޓާއެކު އެއް ވަނަ ޓީމުގެ...
މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އެފްސީ ޗެމްޕިއަން ބަލިކޮށް ގްރީން ސްޓަރ ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރިއިރު، ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެފްސީ ޗެމްޕިއަން އާއި ގްރީން ސްޓަރ ވާދަކުރި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމެޗުގައި ގްރީން ސްޓަރ...
ކުލަބް އަޕްރައިޒިންގ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕާ ގުޅުވައިގެން އެރަށުގައި ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އިއްޔެ މަޑުއްވަރީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހަކުރުބައްޔައް ޓެސްޓްކުރުމާއި ހަށިގަނޑުގައި ސަރުބީ ހުރި މިންވަރު ދެނަގަތުމާއި ލޭމައްޗަށް ދޭތޯބެލުމާއި ބޮޑީފެޓް ޕަރސެންޓޭޖް ބަލައި، ހަކުރު...
މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސް އާއި ގްރީން ސްޓަރ ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުއިރު، ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅީ ބޯއިސް އާއި ގްރީން ސްޓަރ އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެފައިވަނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމެޗުގައި މުސްކުޅީ...
ކުލަބް އަޕްރައިޒިންގ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕާ ގުޅުވައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަކުރު ބައްޔާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕާ ގުޅުވައިގެން ކުލަބް އަޕްރައިޒިންގ އާއި ޑައެބެޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި...
މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސް އާއި ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ އެފްސީ ޗެމްޕިއަންއާ ވާދަކޮށް 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމެޗުގައި ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން ޖެހި ދެ ލަނޑު...
ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސް އާއި އެފްސީ ބާޒު ކުޅުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. ކުލަބް އަޕްރައިޒިންގ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތް މިއަދު ފެށިއިރު،  ފުރަތަމަ  މެޗުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސް އާއި އެފްސީ ޗެމްޕިއަންއެވެ. މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސް އިން އެޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ...
ކުލަބް އަޕްރައިޒިންގ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަށައިފިއެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝާކިރު  އެވެ. މުބާރާތް ފެށިގެން ދިޔައީ ޝަރަފްވެރި މެހެމާން މެޗުގެ ރެފްރީއާ ބޯޅަ ހަވާލުކުރުމާއެކުއެވެ. އަދި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ވަނީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ދިވެހިންގެ...

ފަހުގެ