ސިއްހަތު

ހަކުރު ބައްޔާ ގުޅޭގޮތުން މަޑުއްވަރީގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފި

ކުލަބް އަޕްރައިޒިންގ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕާ ގުޅުވައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަކުރު ބައްޔާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ރޭ ކުރިއަށް...

މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިތާނީ ކޭމްޕު ޑިސެމްބަރުގައި ބާއްވަނީ

މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ކޭމްޕު އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހިތާނީ ކޭމްޕު އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 9...

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ދުޅަހެޔޮ މީމު” ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ދުޅަހެޔޮ މީމު" ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ރަތްމަންދޫގައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގެ...

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވޭވަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވޭވަށުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރު އަޙްސަން ނަޢީމް ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް...

މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށާއި މ. އަތޮޅު ހަ ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިވެހި ނަރުހުން ހޯދަން އިޢުލާނުކޮށްފި

މ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށާއި މ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ދިވެހި ނަރުހުން ހޯދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ދިއްގަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެންސަރ ސްކްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ދިއްގަރު ޓީއެފްއެމް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިގެން ބެންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދިއްގަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ފެބްރުއަރީ...

ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ދިއްގަރުގައި ފަށައިފި

ދިއްގަރު ޓީއެފްއެމް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިގެން ބެންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ. ފެބްރުއަރީ...

ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ދިއްގަރުގައި ބާއްވަނީ

ދިއްގަރު ޓީއެފްއެމް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިގެން ބެންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެރަށުގައި ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެކުލަބުން...

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިއްގަރުގައި ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިއްގަރުގައި ޚާއްޞަ  ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިއަދު ދިއްގަރު ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތަކީ ދިއްގަރު ޓީއެފްއެމް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް...

އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި އަނގައިގެ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހަތަރު ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި އަނގައިގެ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހަތަރު ރަށެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަތަރުވަނަ ސެޝަން...

ފަހުގެ