ސިއްހަތު

މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށާއި މ. އަތޮޅު ހަ ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިވެހި ނަރުހުން ހޯދަން އިޢުލާނުކޮށްފި

މ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށާއި މ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ދިވެހި ނަރުހުން ހޯދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ދިއްގަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެންސަރ ސްކްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ދިއްގަރު ޓީއެފްއެމް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިގެން ބެންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދިއްގަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ފެބްރުއަރީ...

ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ދިއްގަރުގައި ފަށައިފި

ދިއްގަރު ޓީއެފްއެމް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިގެން ބެންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ. ފެބްރުއަރީ...

ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ދިއްގަރުގައި ބާއްވަނީ

ދިއްގަރު ޓީއެފްއެމް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިގެން ބެންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެރަށުގައި ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެކުލަބުން...

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިއްގަރުގައި ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ދުނިޔޭގެ ކެންސަރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިއްގަރުގައި ޚާއްޞަ  ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިއަދު ދިއްގަރު ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތަކީ ދިއްގަރު ޓީއެފްއެމް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް...

އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި އަނގައިގެ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހަތަރު ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި އަނގައިގެ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހަތަރު ރަށެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަތަރުވަނަ ސެޝަން...

އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި އަނގައިގެ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތިން ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި އަނގައިގެ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ތިން ރަށެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ސެޝަން...

މ. މުލަކު އަންހެނުންނަށް މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މ. މުލަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނަށް  އަމާޒުކޮށްގެން އެރަށުގައި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. މިއޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު މ. މުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތު ބީޗް ސަރަޙައްދުގައި ފެށި މިކަސްރަތު...

“އެޕިޑެމިކް ކޮންޓްރޯލް ފޮރ ވޮލަންޓިއަރސް” ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ކޮޅުފުށީގައި ބާއްވައިފި

އެމްއާރުސީ ކޮޅުފުށީ ޔުނިޓުން "އެޕިޑެމިކް ކޮންޓްރޯލް ފޮރ ވޮލަންޓިއަރސް" ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 9 ން 11 އަށް ޔުނިޓްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ ކޮޅުފުށީގައި ބަލިމަޑުކަމެއް...

މ. އަތޮޅު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުރަތަމަ އެހީ ދޭނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް ކޮޅުފުށީ ޔުނިޓްގެ ފަރާތުން މ. އަތޮޅު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުރަތަމަ އެހީގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މ. އަތޮޅު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 7 ގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި...

ފަހުގެ