ސިއްހަތު

މ. މުލަކު އަންހެނުންނަށް މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މ. މުލަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނަށް  އަމާޒުކޮށްގެން އެރަށުގައި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. މިއޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު މ. މުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތު ބީޗް ސަރަޙައްދުގައި ފެށި މިކަސްރަތު...

“އެޕިޑެމިކް ކޮންޓްރޯލް ފޮރ ވޮލަންޓިއަރސް” ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ކޮޅުފުށީގައި ބާއްވައިފި

އެމްއާރުސީ ކޮޅުފުށީ ޔުނިޓުން "އެޕިޑެމިކް ކޮންޓްރޯލް ފޮރ ވޮލަންޓިއަރސް" ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 9 ން 11 އަށް ޔުނިޓްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ ކޮޅުފުށީގައި ބަލިމަޑުކަމެއް...

މ. އަތޮޅު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުރަތަމަ އެހީ ދޭނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް ކޮޅުފުށީ ޔުނިޓްގެ ފަރާތުން މ. އަތޮޅު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުރަތަމަ އެހީގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މ. އަތޮޅު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 7 ގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި...

މަޑުއްވަރީގައި މޫދު ކަސްރަތު ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށްދަނީ

މަޑުއްވަރީގައި މޫދު ކަސްރަތު ކުލާސްތަކެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ޖުލައި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ މި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މިކަމާގުޅޭގޮތުން މީމު.އެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން...

ޑެންގީ ހުން ދަނީ ފެތުރެމުން، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާނެ: އެޗްޕީއޭ

ކުރިއަށް އޮތީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރު ކަމަށްވާތީ އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރު ވެސް މިދުވަސްވަރު ޑެންގީ ހުން ފެތުރި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށާއި ޑެންގީ ސަމާލުވުމަށް...

އަވަހަށް ހިކެން ބޭނުންތަ؟

ގިނަ މީހުންނަކީ ހަށިގަނޑުގައި ސަރުބީ ގިނަވެ ލޮކިމަސްޖެހުމުގެ ސަބަބުން ހިކެން އުނދަގޫވެފައި ބަރުދަން މާބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާ މީހުންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބޭކާރުމަސްޖަހައި މީހާގެ ސިފަވެސް ހުތުރުވެފައިވަނީ މަދު ބައެއްނޫނެވެ. މިހެން...

ޑިޕްރެޝަން އަށް އޮތް ހައްލަކީ އަގީދާ ވަރުގަދަ ކުރުން

ޑިޕްރެޝަން އަށް މަގުފަހިވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އަގީދާ ބަލިކަށިވުން ކަމަށާއި ޑިޕްރެޝަން ނުވަތަ މާޔޫސްވުމުން ސަލާމަތްވުމަށް އިސްލާމީ އަގީދާގައި ވަރުގަދައަށް ހިފަހައްޓަން ޖެހޭކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ...

ރޯގާ ފެތުރުން މަދުވިނަމަވެސް އާކުން އެދެނީ މިކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަށް

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދިޔަ އިންފުލުއެންޒާ ރޯގާ މިހާރު ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު މަދުވިނަމަވެސް ސްކޫލުތަކުން ބައެއް ކަންކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް) އިން ގޮވާލައިފިއެވެ. އާކުން ބުނެފައިވަނީ...

އިރުގެ އަލިން ސިއްޙަތައް ކުރާ 5 ފައިދާއެއް

އަވިން ރައްކާތެރި ކުރާ ލޯޝަނެއް ބޭނުން ނުކޮށް، މާ ގިނަވަގުތު އަވީގައި ހޭދަކުރުމަކީ ހަމުގެ ކެންސަރަ މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އިރުގެ ދޯދި ތަކަކީ ހަށިގަނޑުގެ ވަގުތަށާއި، މޫޑަށާއި އަދި ތިބާގެ ސިއްޙަތައް...

ސްވައިން ފްލޫ އަކީ ކޮބާ؟ ރައްކާތެރިވާނީ ކިހިނެއް

ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗްވަންއެންވަން އަކީ އިންފްލުއެންޒާ ވައިރަސްގެ އާއިލާގެ ވައިރަސްއެކެވެ. ނުރައްކާތެރި ވައިރަލް ފީވާއަކަށް ސްވައިން ފްލޫ ވާއިރު އެއިން ފެނިގެންދާނީ އާދައިގެ ފްލޫއެއްގެ ނިޝާންތަކެވެ. އެ ބަލި އެންމެ ފުރަތަމަ...

ފަހުގެ