މީމު އެމްވީ ޚަބަރު

ރަތްމަންދޫ ސްކޫލުގެ ކަރަންޓް ވައިރު ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މުލަކަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ސްކޫލުގެ ކަރަންޓް ވަޔަރު ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އެ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ  ސުކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތައް އަމިއްލަތަކެތީ ގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމައް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން...

ރަތްމަންދޫ ސްކޫލުގެ ވަށާފާރު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މ ރަތްމަންދޫ ސްކޫލުގެ ވަށާފާރު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އެ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ  ސުކޫލްގެ ވަށާފާރު އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާތުކޮށްދޭނެ  ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި މި މަސައްކަތް ...

ރަތްމަންދޫ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މ ރަތްމަންދޫ ސްކޫލުގައި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އެ ސްކޫލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގެ ނަލަފިލައާއި ސީލިން ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތަކާއި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއްގެ އިތުރުން ސްކޫލުގެ ވަށާފާރު ރާނައިދޭނެ...

ފަހުގެ