ޚަބަރު

ވޭވަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވޭވަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ވޭވަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމަޢުއެއް...

އެކުވެރި މަދަހަ މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް

ދިއްގަރު އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުމުން ބާއްވާ އެކުވެރި މަދަހަ މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބާއްވަން ނިންމައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ޖޫން 4...

މ. އަތޮޅު ވަފްދު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ވަފުދު މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ އެކިމައްސަލަތައް އެންވައިރުމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި

މ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ އެކި މައްސަލަތައް އެންވައިރުމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފިއެވެ. މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް...

މ. އަތޮޅުގައި އިމިގްރޭޝަން ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

މ. އަތޮޅުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަންއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން...

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގައި ޒަމާނީ އައިސީޓީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގައި ޒަމާނީ އައިސީޓީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިސްވެރިންނާ މ. އަތޮޅު ވަފްދުން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މަޑުއްވަރީ ހިނަވާގެ އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މަޑުއްވަރީ ޒުވާން ޖީލް (މިޖާޒް) އިން އިސްނަގައިގެން މަޑުއްވަރީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިނަވާގެ އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ހިނަވާގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް...

ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މަޑުއްވަރީ މުއައްސަސާ ކަޕް ބާއްވަނީ

ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މ. މަޑުއްވަރީ މުއައްސަސާ ބާއްވަން ނިންމައި، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ބުނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް...

މުލަކަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ގާއިމުވެފައި ނެތް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް އިސްކަން ދޭނަން – ރައީސް

މުލަކަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ގާއިމުވެފައި ނެތް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށި...

ދިއްގަރުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދިއްގަރުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއްގަރު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ދުޅަހެޔޮ،...

ފަހުގެ