ޚަބަރު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ދިއްގަރުން ފެށުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، ނާލާފުއްޓާއި މުލި ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މ. އަތޮޅު ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ދިއްގަރުން ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، ނާލާފުއްޓާއި މުލި ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް އެކެއްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ...

މުލަކަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލަށް ރަތްމަންދޫ އާއި މުލި

މުލީގައި ކުރިއަށްދާ މުލަކަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން ރަތްމަންދޫ އާއި މުލި ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން ރަތްމަންދޫ ޖާގަހޯދީ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މުލި ފައިނަލުން...

މުލަކަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންެހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން ވޭވަށާއި މުލައް ޖާގަހޯދައިފި

މުލީގައި ކުރިއަށްދާ މުލަކަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން ވޭވަށު ވެދުން ވޮލީ ޓީމާއި މުލަކު ވުމެންސް ވޮލީ ކުލަބް ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. ވޭވަށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ސެމީ...

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަޙްމަދު މަޙުލޫފް މ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 6 ން 8 އަށް މިނިސްޓަރ މ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ ރަތްމަންދޫ،...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މ. އަތޮޅުގެ ހަ ޓީމް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މިއަހަރު މ. އަތޮޅުގެ ހަ ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ފުޓްސަލް...

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: މަޑުއްވަރީ ސްކޫލަށް ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރެއް ހޯދަނީ

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލަށް ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލުން އޮގަސްޓް 5 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެކަމަށާއި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ...

މުލީގައި އަންހެނަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީޤް ކުރަނީ

މ. މުލީގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް ޒުވާން އަންހެނެއް މަރުވި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީޤު ކުރަންފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ނޭވާނުލާތީކަމަށް ބުނެ މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި 29 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ނިޔާވިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިއަދުގެ...

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ދިއްގަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

މުލަކަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އޮގަސްޓް 4 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ...

ހުއްޓިފައި އޮތް އަތޮޅު ފެރީގެ ޚިދުމަތް އެމްޓީސީސީ ހަވާލުކޮށް، ފެރީ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

މ. އަތޮޅުގައި ހުއްޓިފައި އޮތް ފެރީގެ ޚިދުމަތް އެމްޓީސީސީއާ  ހަވާލުކޮށް، އެޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން މ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ފެރީގެ ޚިދުމަތް...

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ލ. އަތޮޅަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްކޮށްފި

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލ. އަތޮޅަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 25 ން 28 އަށް ލ. އަތޮޅަށް ކުރި މިޒިޔާރަތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމުން ވަނީ ލ. އަތޮޅުގެ ބައެއް...

ފަހުގެ