ޚަބަރު

ދިއްގަރު ޢިއްޒުއްދީން މިސްކިތުގެ ވުޟޫކުރާ އިސްކުރުބަރި މަރާމާތުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މ. ދިއްގަރު ޢިއްޒުއްދީން މިސްކިތުގެ ވުޟޫކުރާ އިސްކުރުބަރި މަރާމާތުކުރުމަށް މަގުލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ދިއްގަރު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ...

މުލީގައި ފޮޓޯގްރަފީ ކޯހެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

މ. މުލީ ޖަމްއިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ސޮސައިޓީ އޮފް ޔޫތު އެންހޭންސްމަންޓުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފޮޓޯގްރަފީ ކޯހެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ މި ކޯސް މިމަހުގެ 19...

އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު މުލިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މ. މުލީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ދ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ވާދަކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު މުލިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗު މުލިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ...

ދިއްގަރު ކައުންސިލުން ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

ދިއްގަރު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. "ހިތްފަސޭހަ މާހައުލަކަށް - ސާފު ދިއްގަރު" މި ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ބުދަ...

މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެނދުމަތިކޮށްފައިތިބި ބަލިމީހުންނަށް ފުލުހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ބަލިމީހުންނަށް މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އިއްޔެ ކުރި މި ޒިޔާރަތުގައި އެހޮސްޕިޓަލްގައި އެނދުމަތިކޮށްފައިތިބި ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެމީހުންގެ ހާލު ބަލާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި...

އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި މުއްޔާއި ދ. މީދޫ ވާދަކުރަނީ

މ. މުލީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ދ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދ. މީދޫގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ....

ދިއްގަރު ސްކޫލު ދަރިވަރުން ޓްރެފިކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

 މ. ދިއްގަރު ސްކޫލު ދަރިވަރުން ޓްރެފިކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ދިއްގަރު ސްކޫލު ގުޅިގެން މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު...

ކޮޅުފުށި، މުލި އަދި މަޑުއްވަރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

 މ. ކޮޅުފުށި، މުލި އަދި މަޑުއްވަރި ހިމެނޭގޮތުން 34 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޑިޒައިން ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިރަށްރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޑިޒައިންކުރުމާއި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންސީ ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ...

މ. މަޑުއްވަރީ ގައިހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މ. މަޑުއްވަރީގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް މ. ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މަޑުއްވަރީއަކީ ކުށްމަދު އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމަށާއި މަޑުއްވަރީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ...

މ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ތިން މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރަނީ

މ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިން މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަންހެނުުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމަށް...

ފަހުގެ