ޚަބަރު

މުލީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ޑިޒައިން ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

 މ. މުލި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ސާރވޭއާއި ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މުލީގެ އިތުރުން ދެން މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު...

ސިޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕް:ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާއެކު ބްރަދަރސް އޮފް ފަ ގޭންގުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާއެކު ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން ހޯދައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ބްރަދަރސް އޮފް...

ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުން ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގް އާއި މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސް ޖާގަހޯދައިފި

މަޑުއްވަރީގައި ކުރިއަށްދާ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުން ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގް އާއި މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސް ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ މިއަދު ހަވީރު ކުުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް...

އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅުކައުންސިލެއް ހޮވައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ އަރިހުން އެދެން – އެމްޕީ އިކްރާމް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ކައުންސިލެއް ހޮވައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގެން އެދޭކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޕީ އިކްރާމް މިހެން...

ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގް، މުސްކުޅި ބޯއިސް، އެފްސީ ބާޒު އަދި ގްރީން ސްޓަރ ސެމީއަށް

މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުން ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގް އާއި މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސް އާއި އެފްސީ ބާޒު އަދި ގްރީން ސްޓަރ ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. ބްރަދަރސް އޮފް ދަ...

ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ގްރީން ސްޓަރ ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރިއިރު، ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި

މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އެފްސީ ޗެމްޕިއަން ބަލިކޮށް ގްރީން ސްޓަރ ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރިއިރު، ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި...

މަޑުއްވަރީގައި ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ކުލަބް އަޕްރައިޒިންގ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕާ ގުޅުވައިގެން އެރަށުގައި ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އިއްޔެ މަޑުއްވަރީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ...

ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: މުސްކުޅި ބޯއިސް އާއި ގްރީން ސްޓަރ މެޗު އެއްވަރުވިއިރު، ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގު މޮޅުވެއްޖެ

މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މަޑުއްވަރީ މުސްކުޅި ބޯއިސް އާއި ގްރީން ސްޓަރ ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުއިރު، ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ އަށް...

ހަކުރު ބައްޔާ ގުޅޭގޮތުން މަޑުއްވަރީގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފި

ކުލަބް އަޕްރައިޒިންގ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕާ ގުޅުވައިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަކުރު ބައްޔާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ރޭ ކުރިއަށް...

ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގާއި އެފްސީ ބާޒު މޮޅުވެއްޖެ

މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޔޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގާއި އެފްސީ ބާޒު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ބްރަދަރސް އޮފް ދަ ގޭންގުން އެޓީމު ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އިއްޔެ ހަވީރު...

ފަހުގެ