ޚަބަރު

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ޒޯން ހަތަރެއްގައި ކުޅުނު ދެމެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ދިއްގަރުން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޒޯން ހަތަރެއްގައި ކުޅުނު ދެމެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން މ. ދިއްގަރު ހޯދައިފިއެވެ. ދިއްގަރުން ޒޯން ހަތަރެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ އދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަން އޮމަދޫ...

މުލަކުގައި ބަށި ކޯޓެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިޢުލާނުކޮށްފި

މ. މުލަކުގައި ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަށި ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މުލަކު ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މުލަކު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ...

ވޭވަށު ކައުންސިލަށް ފައިނޭންސް އޮފިސަރެއް ހޯދަނީ

މ. ވޭވަށު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފައިނޭން އޮފިސަރަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ވޭވަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު އެކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާކަމަށާއި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އޮކްޓޯބަރު 13 ވަނަ...

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ޒޯން ބުރުގައި ދިއްގަރުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޒޯން ބުރުގެ ކުޅުން ރޭ ފެށިއިރު، ޒޯން ހަތަރެއްގައި ދިއްގަރުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ދިއްގަރުން މިމެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ރޭ ނާލާފުއްޓާ ވާދަކޮށް 5-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމެޗު...

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލަށް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދަނީ

މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލަށް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު އެކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާކަމަށާއި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އޮކްޓޯބަރު 9 ވަނަ...

ރަތްމަންދޫ އާއި ނާލާފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މ. ނާލާފުއްޓާއި ރަތްމަންދޫ ހިމެނޭގޮތަށް ހަ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިރަށްތަކަކީ މ. ރަތްމަންދޫ އާއި ނާލާފުއްޓާއި ވ. ކެޔޮދޫ އާއި ރަކީދޫ އާއި ތ....

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އަތޮޅު ބުރުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ދިއްގަރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މ. އަތޮޅު ބުރުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ދިއްގަރުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ދިއްގަރުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ އަތޮޅު ބުރުގެ ފައިނަލުގައި ނާލާފުއްޓާ ވާދަކޮށް 4-0 ން މެޗު...

ޑިޕްލޮމާ އިން އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހެއް މަޑުއްވަރީގައި ހިންގަނީ

އެވިޑް ކޮލެޖާއި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް އިދާރާ ގުޅިގެން އެރަށުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕްލޮމާ އިން އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހަށް ބައިވެރިން ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮކްޓޯބަރު 8 ވަނަ ދުވަހުގެ...

މ. އަތޮޅު ފަސް ރަށެއްގެ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގެ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 17 ން 22 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ...

މުލި އަދި ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޑިރެކްޓަރުން ހޯދަނީ

މ. މުލީ ކައުންސިލަށާއި ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލަށް ޑިރެކްޓަރުން ހޯދުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މި މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރާއިރު ބަލާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް...

ފަހުގެ