ރިޕޯޓް

އަތޮޅު ފެރީ ނިޒާމް ހުއްޓި ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދުގައި

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ރަށުން ބަންދުން ރައްޔިތުން ނެރެދެއްވިއެވެ. އެއާއެކު ހެޔޮއަގެއްގައި އެއްްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަށް ފަހިވެ، ރައްޔިތުން...

މުސްތަޤުބަލަށް ވިސްނާ، އެކުވެރިކަން އިސްކުރަމާ

ދުވަސްވަރަކީ، ސިޔާސީ ފޯރި ގަދަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބެވެ. ޕާޓީތަކުގެ ވާދަވެރިކަމެވެ. ވައުދާއި ހުވާތަކުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތަކާއި، އުދާސްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ތަރަށްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ...

ކޭއީސީ ފުޓްސަލް އަދި ވޮލީބޯލް ޗެލެންޖަށް ކުރުގޮތަކަށް ބަލައިލުން

ކޮޅުފުށީ އެކުވެރި ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ކޭއީސީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް އަދި ކޭއީސީ ވުމަންސް ވޮލީބޯލް ޗެލެންޖަކީ އެރަށުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ބާއްވަމުން އަންނަ ކާމިޔާބު ދެމުބާރާތެކެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް އެމުބާރާތަކަށް...

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފެށެން 15 ދުވަސް: މުބާރާތަށް ކުރުގޮތަކަށް ބަލާލުން

ދިއްގަރު ޓީއެފްއެމް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖަކީ މެދު ރާއްޖޭގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެކެވެ. މި މުބާރާތް ފެށެން މިހާރު 15 ދުވަހަށް...

“ދިވެހިންނާއި މެދު ކުރެވޭ ތަސައްވުރު”

"ދިވެހިންނަކީ އެއްބައެއްވަންތަ ބައެކެވެ. ދިވެހި އުންމަތް ބައިބައި ވެގެންދިޔަ ފަދައިން އެއްބައެއްވަންތަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ" މިއީ އަލްމަރުހޫމް އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީގެ ހަނދާނުގައި ދިވެހި ބަހުގެ...

ތިބާއަށް ލިބިފައިވާ ހުޅުތަކުގެ ނިޢުމަތާމެދު ވިސްނާލިންތޯ…!

ތިބާގެ ނަފުސާމެދު ފިކުރުކޮށްލަބަލާށެވެ. ވިސްނުމުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ތިބާއަށް ލިބިފައިނުވަނީ ކޮން ނިޢުމަތެއް ތޯއެވެ. ފެނެއެވެ. އިޙްޞާސްކުރެވެއެވެ. ރަހަ އެނގެއެވެ. އަތުން އެއްޗެތީގައި ހިފެއެވެ. ފައިން ހިނގެއެވެ. ދާންބޭނުން ތަނަކަށް ދަތިކަމެއްނެތި ދެވެއެވެ. ތިބާއަށް...

މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަންވީ ކީއްވެ.!؟

މުޅި ޤައުމު އެބަޔަކައްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވުން ޙައްޤު ބައެކެވެ. އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި، ދުނިޔަވީ އުފަލައްވުރެ، ޤައުމާއި، މުޖުތަމައާއި، ދަރިވަރުންގެ ޙައްޤުގައި އަމިއްލަ އުފާތައްވެސް ޤުރުބާން ކުރަައްވަވާ ބައެކެވެ. މިދައްކަނީ، އެބައެއްގެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް ދުވަހަކުވެސް...

ތަރައްޤީގެ އެނގުން ރައްޔިތުންނަށް ވާންޖެހޭ

މ.މަޑުއްވަރީ އަކީ މީސްކޮޅު މަދު ރަށެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ތަރައްޤީ އަށް ކުރާ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ނުހަނު ބޮޑަށް ލިބޭ ރަށެކެވެ. ހަތްސަތޭކައިގެ އާބާދިއެއް އޮތް މަޑުއްވަރީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ އަދަދު...

ތިބާގެ ދަރިފުޅަށްވެސް މި ނަޞޭހަތްދޭށެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކާނައެވެ. ދިރިއުޅުން ބިނާކުރަންވީ މަންހައްޖެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ގޮންޖެހުމަކާއި، ތުރާތަކެއް ހައްލުކުރާނެ ފަރުވާ އޭނގައި އެކުލެވިގެންވާ ފުރިހަމަ ފޮތެވެ. ތިބާ ނިކަން ކިޔާލަބަލާށެވެ. ވިސްނުމާއެކު ތަދައްބުރު ކޮށްލަބަލާށެވެ....

ފައިސާގެ ބޮޑެތި އިނާމުތަކަކާއެކު “އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ރިސައިކަލްސް”

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ) އަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭން، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުންފުންޏެކެވެ. އެގޮތުން "ރިވެތި ރާއްޖެ، މަގޭ ރާއްޖެ" މި...

ފަހުގެ