ކުޅިވަރު

ވޭވަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވޭވަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ވޭވަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމަޢުއެއް...

ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މަޑުއްވަރީ މުއައްސަސާ ކަޕް ބާއްވަނީ

ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މ. މަޑުއްވަރީ މުއައްސަސާ ބާއްވަން ނިންމައި، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ބުނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް...

ދިއްގަރުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދިއްގަރުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއްގަރު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ދުޅަހެޔޮ،...

އައިއެފްސީ 2019 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޓީއެފްއެމް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މެދުރާއްޖެ ތެރެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަމަށްވާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ދިއްގަރާއި ނާލާފުށި އަދި މުލައް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި މ. ދިއްގަރާއި ނާލާފުށި އަދި މުލައް ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙް ދިއްގަރު އަންހެނުންނާއެކު ވޮލީ ކުޅުއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ދިއްގަރު ވަޑައިގެން އެރަށު އަންހެން ވޮލީ ޓީމާއެކު ވޮލީ ކުޅުއްވައިފިއެވެ. ރައީސް...

ވޭވަށާއި ރަތްމަންދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަނީ

މ. ވޭވަށް އަދި މ. ރަތްމަންދޫ ހިމެނޭ ގޮތަށް 21 ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ...

ރެހެންދި ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން “އަބާރަނަ” ހޯދައިފި

މ. މުލަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޒުވާނުންތަކެއް ނިސްބަތްވާ ޓީމް ރެހެންދިގެ ފަރާތުން މުލަކުގައި ބޭއްވި ރެހެންދިކަޕްގައި ކުޅުނު މެޗަކުން ބަލިނުވެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަބާރަނަ ހޯދައިފިއެވެ.

ދިއްގަރުގައި ވޮލީ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

ދިއްގަރު ކައުންސިލާއި ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން އަންހެނުންނަށް ވޮލީ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މާރިޗު މަހުގެ 19 ން 25 އަށް...

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަމަށްވާ އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އޭޕްރީލް...

ފަހުގެ