ކުޅިވަރު

ޢީދު އުފާ ބަށި މުބާރާތް: އުއްމީދު ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޢއަޟްޙާ ޢީދާ ގުޅީގެން މަޑުއްވަރީގައި ކުރިއަށްދާ ޢީދު އުފާ ބަށި މުބާރާތުގައި އުއްމީދު ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު އުއްމީދު ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ...

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 5 ގެ މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް  ޒޯން 5 ގެ މުބާރާތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ފަށާގޮތަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ. ކުރިން މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ސަކިއުލަރއަކުން...

ޑީޒެޑްޖޭ ޒަމާނީ ބަށި މުބާރާތް: އެޗްއެޗްބީ އާއި އަހާހުތް ފައިނަލަށް

ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ (ޑީޒެޑްޖޭ) ގެ ޒަމާނީ ބަށި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން އެޗްއެޗްބީ އާއި އަހާހުތް ފައިނަލުން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. އެޗްއެޗްބީ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. އަދި އަހާހުތް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން...

ޑީޒެޑްޖޭ ޒަމާނީ ބަށިމުބާރާތް: އަހާހުތް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަޟްޙާ ޢީދާ ގުޅިގެން ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޑީޒެޑްޖޭ ޒަމާނީ ބަށިމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އަހާހުތް ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. އަހާހުތް މިމެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގައިވަނީ އިއްޔެ އޯކޭ ބައި ޓީމާ...

“އަހާހުތް” އާއި “އޯކޭ ބައި” ވާދަކުރާ މެޗުން ޑީޒެޑްޖޭ ޒަމާނީ ބަށިމުބާރާތް ފަށަނީ

އަހާހުތް އަދި އޯކޭ ބައި ވާދަކުރާ މެޗުން އަޟްޙާ ޢީދާ ދިމާކޮށް ދިއްގަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޑީޒެޑްޖޭ ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ފަށާނެއެވެ. އަހާހުތް...

ދެވަނަ ޑިވިޜަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ދަ ގޭންގާއި މަހިބަދޫ ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމްޓީސީސީ ދެވަނަ ޑިވިޜަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދަ ގްރާންޑޭ އަމިޖޯސް ނިއު ޖެނެރޭޝަން (ދަ ގޭންގް) އާއި މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ. އެފްއޭއެމް ޓާފް ދަނޑުގައި އިއްޔެ...

ޢީދު އުފާ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް މީމު.އެމްވީ

މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް މެމްބަރު ޙަސަން މަހާސިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޢީދު އުފާ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް "މީމު.އެމްވީ" ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް " މީމު.އެމްވީ" ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އޮންލައިން މިޑިއާ...

އެމްޓީސީސީ ދެ ވަނަ ޑިވިޜަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ދަ ގޭންގު ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ފެށުން...

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމްޓީސީސީ ދެވަނަ ޑިވިޜަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އޯލް ޔޫތު ލިންކޭޖް (އޭވައިއެލް) ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ދަ ގްރާންޑެ އަމީގޯސް ނިއު ޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކުލަބު (ދަ ގޭންގު) މުބާރާތުގެ...

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޙަސަން މަހާސީން ބާއްވާ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް މިމަހުގެ 13 ގައި ފަށަނީ

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޙަސަން މަހާސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ފަށާނެއެވެ. " ޢީދު އުފާ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް 1437" ގެނަމުގައި މަޑުއްވަރީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ...

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 5 ގެ ކުޅުން މި މަހުގެ 15 ގައި ފަށަނީ

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ  ޒޯން 5 ގެ ކުޅުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފަށާނެއެވެ. ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ ޒޯން މުބާރާތުގައި 4 ޓީމެއް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ދ....

ފަހުގެ