ވާހަކަ

ވާހަކަ ސާރާ: (12 ވަނަ ބައި)

އޭރު ދާއޫދު ހީކަރުވާތީ ފުރޮޅިފުރޮޅި އޮތެވެ. ފަރީނާ ދާއޫދުގެ ގައިގާ ރަޖާގަނޑު އަޅައިދިނެވެ. ރަޖާއެޅުމުގެ ތެރޭގައި ދާއޫދުގެ އަތުގައި ޖެހުމުން ކުއްލިޔަކަށް އަތްދަމައިގެނެފިއެެވެ. ފަރީނާއަށް މިމަންޒަރު ފެނުމުން ވިސްނާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ރަޖާގަނޑު ހެޔޮވަރުކޮށްލިއެވެ....

ލޯބިވީމެވެ. އެހެނަސް …(ހަތަރު ވަނަ ބައި)

4 ވަނަ ބައި ( 19 ނޮވެމްބަރ 2018 އާ ގުޅޭ) ވޯކްޝޮޕް ނިންމާ ރަށަށް އައިއިރު ހަނީފުގެ ހިތްވަނީ މުޅިން ބަދަލު ވެފައެވެ. ޒީނާގެ ފަރާތުން ލިބުނު އޯގާތެރިކަމާ ގާތްކަމުގެ ސަބަބުން ނާދިރާ...

ލޯބިވީމެވެ. އެހެނަސް… (ތިންވަނަ ބައި)

ތިންވަނަ ބައި ( 12 ނޮވެމްބަރ 2018 އާ ގުޅޭ) ޒީނާ އަކީ އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ކިޔަވަމުންދާ އެހެން ރަށެއްގެ ދަރިވަރެއް ކަމުން ޒީނާ އަށް ގުޅޭނެ ގޮތެއް ހަނީފަކަށް ނުވިއެވެ. ނަމަވެސް ޒީނާ...

ވާހަކަ: ސާރާ (11 ވަނަ ބައި)

މިއީ ހިނގާފައިވާކަމަށް ހަޤީޤީ ހާދިޘާއަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަމާއި ރަށަކީ އަސްލެއް ނޫނެވެ.  ދާއޫދު ފެން ހޫނުކުރުމަށް ބަދިގެއަށް ދާން ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. ދާއޫދު ބޭރަށް ނުކުތް ބާރަށްވުރެ އަވަހަށް...

ލޯބިވީމެވެ. އެހެނަސް… (ދެވަނަ ބައި)

2 ވަނަ ބައި ( 5 ނޮވެމްބަރ 2018 އާ ގުޅޭ) " އާނ! މާދަމާ 10 ޖަހާއިރު މިކޮޅަށް ލޯންޗު އަންނާނެ. އެކޮޅުގަ ގާތްގަނޑަކަށް ދެހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ވާނެ. މީ މިސުކޫލަށް ވަރަށް...

ލޯބިވީމެވެ. އެހެނަސް… (ފުރަތަމަ ބައި)

ލިޔުންތެރިޔާގެ ނޯޓް: މިއީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އަޅުގަނޑު ލިޔެފައިވާ ވާހަކަ އެކެވެ. މި ހާދިސާ އަޅުގަނޑަށް ކިޔައިދިނީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ގާތް ރަޙުމަތްތެރިއެކެވެ. ވާހަކައިގައި ބޭނުން ކޮށްފައި ވާނީ އަސްލު...

ވާހަކަ: ލޯބިން ( ހަތަރު ވަނަބައި)

ނިޒޫމެންގެ ދަރިފުޅު މިދުނިޔެއަށް ނޭވާލި ދުވަހަކީ ބުނެދޭނެ ގޮތެއްވެސް ނޭގޭ ވަރުގެ އުފަލެއް އިޙްސާސް ކުރެވުނު ދުވަހެކެވެ. އެއުފާވެރި އިޙްސާސްތަށް އަބަދަށް ކުރެވޭނެ ނަމަ ނިޒޫގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގައި ނިޒޫއޮތްއިރު...

ވާހަކަ: ލޯބިން (ތިންވަނަ ބައި)

އެދުވަހަށްފަހު ނިޒޫގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބަދަލުވިއެވެ. އޮފީހުންވެސް ވަކިވުމަށް މަޖުބޫރުވިއެވެ. މުޅި ދުނިޔެއާއި ދެކޮޅަށް ފެށި ދިރިއުޅުމުގެ ދަތުރުގައި އެބުރި ފަހަތަށް ބަލާނެހާ ހިތްވަރެއް ނިޒޫގެ ނެތެވެ. ހަމައެހެންމެ ދަތުރުގައި ކުރިޔަށް ދެވޭނެ...

ވާހަކަ: ލޯބިން (ދެވަނަ ބައި)

އާއިލާއާއި އެކުވެރިންގެ ނަސޭހަތާއި އެމީހުންގެ އެދުމާއި ދެކޮޅަށް ނިޒޫ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިންމު ނިންމުން ނިންްމިއެވެ. ޔާސިރުއާއި އަބަދަށް ވަކިވުމަކީ ނިޒޫއަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. ޔާސިރުއާއި ނިޒޫގެ ގުޅުން ފެށިގެން...

ވާހަކަ: ލޯބިން (ފުރަތަމަ ބައި)

ނިޒޫ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަތަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮފީސްގައި އޭނާއާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ޝާނީ އަށް ކިޔާދިނުމަށް ނިންމީ އަނދިރިވަމުން އަންނަ ޝާނީގެ ދިރިއުޅުމަށް އަލިކަމެއް ގެނެވިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. ނިޒޫގެ ދިރިއުޅުމުން...

ފަހުގެ