ވާހަކަ

ދާނޭ ދިމާލެއް ނޭނގިފާ (ފުރަތަމަ ބައި)

ނޯޓް: މި ވާހަކައަކީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެވެ. މި ވާހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންތަކަކީ އަސްލު ނަންތަކެއް ނޫނެވެ. އިރުއޮއްސުމާ ކައިރިވެފައިވާ ވަގުތެކެވެ. މަޑުމަޑުން މުޅިދުނިޔެއަށް އަނދިރިކަން ވެރިވަމުން އާދެއެވެ. ހުމާމް އިނީ...

އަބަދުވެސް ލޯބި ވާނަން ޔާރާ…

އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލްގެ ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުރި އަޔާނާއަށް އިރުއިރުކޮޅާ އަތުގައި އޮތް ފޯނަށް ބަލައިލެވެއެވެ. މިހާރު ޑިއުޓީ ނިމުނުތާވެސް އެތައްއިރެއްވެއްޖެއެވެ. އަދިވެސް އީތަންގެ ޚަބަރެއްނުވެއެވެ. އަޔާނާ އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ފޯނަށް ބަލައިލިއެވެ. އަދި...

ފަހުގެ